Hytaýda göçme termiki kofe kubogy

Gysga düşündiriş:

nädip saýlamalydygyny bilmäň, ýurduňyzyň gyzgyn satylýan önümleriniň sanawy üçin biziň bilen habarlaşyň


 • Tölegiň şerti:TT GEÇIRMEK
 • Model belgisi:TI-1016

  Önümiň jikme-jigi

  Has giňişleýin düşündiriş

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Hytaýyň göçme termikiKofe kubogy:

  1. Iki gatly wakuum izolýasiýasy, awtoulag, ofis, iş, syýahat amatly

  2. malylylyk kofe käsesi Europeanewropa we Amerikanyň iýmit derejesiniň standartlaryna laýyklykda 304 poslamaýan polatdan, kislotadan we aşgar çydamly, has sagdyn, iýmit derejesindäki ähli materiallardan öndürilýär.

  3. termal kofe käsesini suwda, kofede we çaýda ulanyp bolýar.Supermarket satuwy we onlaýn dükan satuwy üçin örän amatly.Şeýle hem täjirçilik mahabat sowgatlary, topar sowgatlary we marka bellikleri üçin iň oňat saýlawdyr

  4. Logotip çap etmek, reňk gutusyny özleşdirmek, ştrih koduny özleşdirmek we reňk sazlamak ýaly hünärli ýöriteleşdirilen hyzmat

  5. Professional öndüriji, 20 ýyldan gowrak eksport tejribesi bolan, termiki kofe käsesini öndürmek, özleşdirmek we eksport etmek bilen tanyş, hyzmatyň hilini ýokarlandyryp biler.

  6, Nädip import etmelidigini bilmeýänler üçin önümlerimizi import edip aňsatlyk bilen pul gazanyp bilersiňiz, önümi saýlamak we käbir esasy import bilimleri ýaly mugt gollanma berýäris.

  Önümiň parametri

  TI-1016

  Şahadatnamalar

  Certifications

  Zawod gezelenji

  factory-tour

  biz hakda has giňişleýin bilmek üçin şu ýere basyň

  Sergi

  Company Profile1

  exhibition

  view other bottles


 • Öňki:
 • Indiki:

 • bazaryň we müşderiniň standart talaplaryna laýyk önümiň hilini üpjün etmek üçin gowulaşmagy dowam etdiriň.Kompaniýamyzda ýokary hilli Hytaý Termos Flask we Mug, Termo Çüýşesi, Wakuum Kubogy üçin hil kepillendiriş ulgamy döredildi, “Müşderi 1-nji, öňe geçiň” kiçi telekeçilik pelsepesine eýerip, müşderileri öýüňizde we daşary ýurtlarda tüýs ýürekden garşylaýarys. bilen hyzmatdaşlyk etmek.
  Iň ýokary hilli Hytaý termos çüýşesi we Mug we vakuum çüýşe öndürijiniň bahasy, maslahatçy toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Giňişleýin maglumat we harytlaryň parametrleri, ähtimal giňişleýin ykrar etmek üçin size iberiler.Mugt nusgalar gowşurylyp, kompaniýamyza kompaniýa barlanyp bilner.n Marokko gepleşikler üçin hemişe garşylanýar.Soraglary ýazarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarys diýip umyt edýärin.

  Degişli önümler