Sowgat toplumy barada soraglar

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Esasy önümleriňiz näme?

Suw çüýşelerini, käse küýzesini, termos çüýşesini we küýzäni, kofe küýzesini, küýzäni, ysly gazany, sowgat toplumlaryny öndüriji we üpjün ediji.Gündelik ulanmak üçin dürli krujkalar, çüýşeler, çüýşeler, küýzeler, sowgatlar öndürýäris.

Köpçülikleýin önümçilik üçin näçe wagt gerek?

Adatça, sargyt tassyklanylandan 30 gün soň we ýörite taslama üçin has giňişleýin maglumat üçin satyjymyz bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Zawodyňyz nirede?

Zawodymyz Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň ongongkang şäherinde ýerleşýär.

Sowgat toplumyny öndürijimi?

Hawa, biz professional iş topary bilen hünärmen öndüriji.Hususylaşdyrmagy goldaýarys we islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Töleg şertleriniň haýsy görnüşleri kabul ederliklidir?

Iberilenden soň resminamalara garşy T / T tarapyndan 30% goýum we balans.

Bahany haçan alyp bilerin?

Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz.

Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

Bahalary tassyklandan soň, hilimizi barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.gyssagly ýükleri özüňiz alyp bilersiňiz.

Tutuş prosedura näçe wagtlap işlenýär?

Sowgat toplumlary üçin sargyt goýanyňyzdan soň, önümçiligiň wagty 30-40 gün töweregi.

Logotipimi sowgat toplumlarynda çap etmek dogrymy?

Hawa, logotipiňizi önümde, islendik reňkde, islendik ululykda, islendik ýerde çap edip bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?